Territoriale emissies

In Vlaanderen zijn processen zoals afvalverwijdering, voedselproductie en -stockage, goederentransport, productie van goederen en brandstoffen samen goed voor 50 tot 65% van de totale broeikasgasuitstoot.

77,7 Mton CO₂-eq

  • Europa wil de niet-ETS-emissies met 30% terugdringen ten opzichte van 2005.
  • Dankzij een belangrijke daling van de CO2-emissies stellen we een teruglopende trend vast voor de totale broeikasgasemissies.

Wat zien we?

Tussen 2005 en 2018 nemen de totale broeikasgasemissies geleidelijk af, wat vooral te danken is aan de belangrijke daling van de CO2-emissies. Op basis daarvan zou men kunnen zeggen dat de transitie naar een koolstofarmere economie is ingezet, maar recente cijfers tonen aan dat deze trend nog zeer fragiel is. We zien bijvoorbeeld dat de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen eerder stabiliseert tussen 2015-2018. Ook andere factoren, zoals de weersomstandigheden, kunnen dat beïnvloeden. Zo zien we dat koude winters vaak leiden tot een toename van de CO2-uitstoot omdat iedereen meer verwarmt. Bovendien verwachten onderzoekers dat de coronamaatregelen ook een effect zullen hebben op de resultaten voor 2020. Waar willen we naartoe?

Er zijn meerdere beleidsdoelstellingen vastgelegd voor de territoriale broeikasgasemissies. Op Europees niveau worden deze doelstellingen voor het hele gebied (dus niet per lidstaat of regio) vastgelegd en gereguleerd via de Europese emissiehandel (het EU ETS). 

België en Vlaanderen wilden de emissies tegen 2020 verminderen met respectievelijk 15% en 15,7% ten opzichte van 2005. De exacte doelstelling voor de komende jaren ligt nog niet vast, maar zal waarschijnlijk in de lijn liggen van de Europese doelstelling, namelijk een daling van 30% ten opzichte van 2005. 

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de evolutie van de territoriale uitstoot van broeikasgasemissies binnen Vlaanderen. Er wordt een onderscheid gemaakt per gas en tussen de emissies die wel onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (ETS) en de emissies die daar niet onder vallen (niet-ETS).

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
477,2 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door de gemeenten of intercommunales. Het omvat niet alleen afval...
Productie van huishoudelijk restafval
143,5 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, machinaal en manueel...
Productie van primair bedrijfsafval
16 374 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het geheel van afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en dus niet tijdens de latere...
Productie van primair bedrijfsrestafval
948,3 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet selectief wordt aangeboden of ingezameld. Het primair bedrijfsrestafval...
Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst
4,44 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst

Vlaanderen streeft ernaar om zo weinig mogelijk huishoudelijk en bedrijfsafval te storten en te verbranden. Toch zijn er nog...
Zwerfvuil en sluikstort
29,5 kton sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval (bv. zakdoeken, papiertjes ...) dat men, bewust of onbewust, achterlaat op een plek waar dat...