Verzurende emissies in de landbouwsector

Deze indicator toont de verzurende emissies van de Vlaamse landbouwsector.

2556 miljoen Zeq

  • In 2021 droeg de landbouwsector bij aan 48% van de verzurende emissies in Vlaanderen.
  • Het overgrote deel is afkomstig van ammoniak.

Wat zien we?

Tussen 2000 en 2021 is de potentiële verzuringsuitstoot in de landbouwsector van het Vlaamse Gewest gedaald van 3,9 tot 2,6 miljard zuurequivalenten, een afname van 34%. Het grootste deel ervan werd gerealiseerd vòòr 2008, toe te schrijven aan de afname van de veestapel in de vroege jaren 2000 tot en met 2007. In de latere jaren is een lichte daling zichtbaar, vooral afkomstig van ammoniak. Landbouw blijft nog steeds de voornaamste bron van potentiële verzuringsuitstoot met een aandeel van 48%. Ammoniak is de belangrijkste bron van verzuringsuitstoot in de landbouwsector. Deze emissie is voornamelijk afkomstig van de veeteelt, met een aandeel van 91%.Waar willen we naartoe?

In een circulair economie willen we de materialencyclus zoveel mogelijk gesloten houden om de nood aan nieuwe materialen te beperken en milieuschade door ongewenste lekken te vermijden. Emissies zoals ammoniak (NH3), stikstofoxides (NOx) en zwaveldioxide (SO2) zorgen voor een verzuring van het leefmilieu en tasten natuurlijke ecosystemen aan.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel potentieel verzurende uitstoot er voortkomt uit de landbouwsector. De uitstoot wordt gekwantificeerd volgens het type verzurende uitstoot en de bron ervan. Het potentiële effect van deze uitstoot wordt berekend door de verzuringsgraad van elke polluent om te zetten naar een zuurequivalent (Zeq).

Ontdek meer topics

Uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector
7 746 kton CO₂-eq.

Uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector

Deze indicator meet de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de Vlaamse landbouwsector en geeft inzicht in de bronnen...
Nitraatconcentraties in oppervlaktewater
17,6 mg NO₃/l

Nitraatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden.
Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater
54% overschreden

Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden.