Verbrand, meeverbrand of gestort afval

Deze indicator meet hoeveel afval er verbrand, meeverbrand of gestort wordt.

4,58 miljoen ton

De hoeveelheid verbrand, meeverbrand of gestort afval van Vlaamse herkomst is na een stijging in 2020 en 2021 gedaald in 2022.

Wat zien we?

Vlaanderen streeft ernaar om zo weinig mogelijk huishoudelijk en bedrijfsafval te storten en te verbranden. Toch zijn er nog steeds afvalstromen waar nog geen andere oplossing voor bestaat. In dat geval geeft men de voorkeur aan afvalverbranding met energierecuperatie. Pas als dat niet kan, kiest men ervoor om te storten.

De grafiek hieronder toont de cijfers en maakt een onderscheid tussen (mee)verbranding en storting binnen en buiten Vlaanderen. De hoeveelheden verbrand, meeverbrand of gestort afval zijn redelijk stabiel over een langere periode. In de recentere jaren zien we een daling in 2022 na een stijging in 2020 en 2021.Waar willen we naartoe?

Het (mee)verbranden of storten van materialen willen we zoveel mogelijk vermijden, want deze activiteiten komen erop neer dat deze materialen in feite grotendeels opgegeven worden voor verder gebruik in de toekomst. Gestorte materialen zijn niet meer bruikbaar, tenzij er in de toekomst manieren ontwikkeld zouden worden om deze te ontginnen en te hergebruiken. Voor verbrande materialen beperkt de functionaliteit zich tot energierecuperatie en de eventueel nuttige toepassing van de verbrandingsassen.

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2023-2030 stelt dat de broeikasgasuitstoot van afvalverbranding in Vlaanderen met 25% moet dalen tegen 2030, gekoppeld aan de voorziene reductie van het aanbod aan te verbranden restafval. De capaciteit voor afvalverbranding volgt de hoeveelheid restafval en recyclageresidu’s die in Vlaanderen ontstaan. Pas als het aanbod aan brandbaar afval in Vlaanderen structureel is gedaald, wordt de capaciteit voor afvalverbranding proportioneel afgebouwd. Op die manier vermijden we zowel capaciteitstekorten als structurele overcapaciteit. Ook de stortcapaciteit blijft afgestemd op het aanbod.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de hoeveelheid afval (huishoudelijk en bedrijfsafval) van Vlaamse herkomst dat verbrand, meeverbrand of  gestort wordt in Vlaanderen of elders.

Vanaf 2020 heeft de OVAM een digitaal loket voor de aangifte van de milieuheffingen in gebruik genomen. Het loket wordt zowel gebruikt voor de aangifte en rapportering inzake milieuheffingen als voor de rapportering inzake aanbod en capaciteit van de afvalverbrandingsinstallaties.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
416 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door, in opdracht van of in samenwerking met de gemeenten...
Productie van huishoudelijk restafval
128 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet-selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, veegvuil, afval van...
Productie van primair bedrijfsafval
13 999 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Deze indicator toont de productie van afval ontstaan bij de oorspronkelijke afvalstoffenproducenten.
Productie van primair bedrijfsrestafval
872 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet-selectief wordt aangeboden of ingezameld, en is de tegenhanger...
Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort
18,2 kton zwerfvuil / 28,6 kton sluikstort

Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval dat bewust of onbewust achtergelaten wordt op een plek waar dat niet mag. Sluikstorten daarentegen...
Territoriale emissies
73,4 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

Deze indicator toont de productie van emissies die bijdragen tot klimaatverandering.