Verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid en bestemming van digestaat en compost in Vlaanderen.

1445 kt digestaat / 451 kt compost

In 2022 piekte de afzet van digestaat met een waarde van bijna 1450 kiloton. De afzet van compost bedroeg 451 kiloton.

Wat zien we?

Doorheen de jaren zien we een toename in de afzet van zowel digestaat als compost in Vlaanderen. De afzet van digestaat piekte in 2022, met een waarde van bijna 1 450 000 ton, een toename van 11% ten opzichte van 2021. Ongeveer 817 000 ton ervan werd gebruikt op Vlaamse landbouwgronden. Bijna 400 000 ton werd rechtstreeks geëxporteerd.Voor compost was er in 2022 een lichte daling ten opzichte van 2021. De afzet van groencompost lag lager in 2022, terwijl die van GFT-compost hoger lag.Waar willen we naartoe?

Digestaat is een organische meststof die wordt geproduceerd door anaërobe fermentatie van organische reststromen, zoals mest, voedselresten of groenafval. Het is rijk aan voedingsstoffen en micro-organismen en wordt vaak gebruikt als bodemverbeteraar en meststof in de landbouw. Compost is een grondstof die ontstaat door het composteringsproces van plantaardige reststromen zoals GFT- en groenafval. Door het valoriseren van organische reststromen spelen digestaat en compost een belangrijke rol in het sluiten van kringlopen, waarbij nutriënten terugkeren naar de landbouwgrond.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de hoeveelheid afgezet digestaat en compost in Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig uit het jaarrapport van Vlaco.

Ontdek meer topics

Voedselreststromen en voedselverliezen
883,7 kton voedselverlies

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheden aan voedselverlies en nevenstromen per ketenstap in de Vlaamse voedselketen.
Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,0

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator geeft de kwaliteit van valorisatie van voedselreststromen per schakel weer.
Aandeel voedselresten in restafval
48 kg/inw.

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator toont het organisch keukenafval dat bij gezinnen terechtkomt in het huisvuil.
Inzameling en verwerking organische reststromen
3,6 miljoen ton

Inzameling en verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid selectief ingezamelde organische reststromen dat gebruikt wordt als input voor compostering of co-vergisting.