Uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector

Deze indicator meet de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de Vlaamse landbouwsector en geeft inzicht in de bronnen van deze uitstoot.

7 746 kton CO₂-eq.

  • De emissies van de landbouwsector stijgen gestaag.
  • De voornaamste oorzaken zijn evoluties in de veestapel en meer WKK-eenheden.

Wat zien we?

In het jaar 2021 registreerde de landbouwsector een totale uitstoot van broeikasgassen van 7746 kton CO2-equivalenten. Deze waarde zet de gestage stijging verder die zichtbaar is sinds het jaar 2008 waar de emissies het laagst waren. De emissies bedragen 10,6% van de Vlaamse uitstoot. Methaan (CH4) vormt de grootste bijdrage aan de uitstoot van de landbouwsector met een aandeel van 49%, gevolgd door koolstofdioxide (CO2, 30%) en lachgas (N2O, 21%). De stijgingen zijn toe te schrijven aan evoluties in de veestapel en een toename van het aantal geïnstalleerde WKK-eenheden.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we de uitstoot van broeikasgassen beperken tot een minimum aangezien ze een belangrijke rol spelen bij de opwarming van de aarde. Om die impact te beperken heeft het Vlaams Klimaatplan vooropgesteld dat de landbouwsector zijn uitstoot tegen 2030 met 26% moet verminderen ten opzichte van 2005.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan en lachgas afkomstig van de Vlaamse landbouwsector uitgedrukt in kiloton CO2-equivalent. Veranderingen in landgebruik (LULUCF) zitten niet in de cijfers.

Ontdek meer topics

Verzurende emissies in de landbouwsector
2556 miljoen Zeq

Verzurende emissies in de landbouwsector

Deze indicator toont de verzurende emissies van de Vlaamse landbouwsector.
Nitraatconcentraties in oppervlaktewater
17,6 mg NO₃/l

Nitraatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden.
Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater
54% overschreden

Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden.