Voeding

In deze laag focussen we op het behoeftesysteem ‘voeding’: welke hulpbronnen gebruiken we? Wat is de impact van onze consumptie? Welke afvalstromen ontstaan er en hoe worden ze opnieuw ingezet?

Lees hier de analyse

Gebruik van input

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoeveel hulpbronnen (water, bodem, meststoffen, energie…) onze primaire voedselproductie (landbouw) gebruikt.
Waterverbruik in de landbouwsector
66,2 miljoen m³

Waterverbruik in de landbouwsector

Deze indicator geeft het waterverbruik in de Vlaamse landbouwsector weer en identificeert de bronnen van dit water.
Verbruik van stikstof in de landbouwsector
147,4 kton

Verbruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op stikstofgebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Verbruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Verbruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op fosfor gebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Productie en verbruik van dierlijke meststoffen
140% (N) - 150% (P)

Productie en verbruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de dierlijke mestproductie en het verbruik van dierlijke meststoffen in...
Energieverbruik in de landbouwsector
32,16 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Gebruik van landbouwgrond
619 806 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Verbruik van grondstoffen voor diervoeders
7 980 kiloton

Verbruik van grondstoffen voor diervoeders

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid en afkomst van grondstoffen die verbruikt worden in de productie van diervoeders...
Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit

Deze indicator toont de evolutie van een aantal bodemparameters die een rol spelen bij de groei van gewassen.

Verlies van input

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoeveel en welke hulpbronnen uit de primaire voedselproductie (landbouw) ‘weglekken’ in de omgeving.
Uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector
7 746 kton CO₂-eq.

Uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector

Deze indicator meet de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de Vlaamse landbouwsector en geeft inzicht in de bronnen...
Verzurende emissies in de landbouwsector
2556 miljoen Zeq

Verzurende emissies in de landbouwsector

Deze indicator toont de verzurende emissies van de Vlaamse landbouwsector.
Nitraatconcentraties in oppervlaktewater
17,6 mg NO₃/l

Nitraatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden.
Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater
54% overschreden

Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden.

Voetafdruk

Deze groep indicatoren geeft een beeld van welke druk op onze omgeving onze voedselproductie en -consumptie veroorzaakt.
Materialenvoetafdruk voeding
4 t/cap.

Materialenvoetafdruk voeding

De materialenvoetafdruk beschrijft de grondstoffen die direct én indirect, via de voorketens in binnen- en buitenland, nodig zijn voor...

Consumptiepatroon

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de voedingskeuzes die Vlaamse huishoudens maken: zijn ze gebalanceerd? Zijn ze low-impact? Hoeveel resten worden weggegooid?
Eiwitconsumptie
41,3% plantaardig

Eiwitconsumptie

Deze indicator toont de verhouding tussen plantaardige en dierlijke eiwitbronnen in het consumptiepatroon van de Vlaming.
Voedselverlies in gezinnen
34 kg/inw.

Voedselverlies in gezinnen

Deze indicator meet het voedselverlies in Vlaamse gezinnen.
Evolutie van de BMI
25,5

Evolutie van de BMI

Deze indicator illustreert de evolutie van de gemiddelde Body Mass Index (BMI) van volwassenen in Vlaanderen.

Afval

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de voedselverliezen, reststromen en verpakkingsafval die ontstaan en hoe deze opnieuw gerecupereerd worden.
Voedselreststromen en voedselverliezen
883,7 kton voedselverlies

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheden aan voedselverlies en nevenstromen per ketenstap in de Vlaamse voedselketen.
Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,0

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator geeft de kwaliteit van valorisatie van voedselreststromen per schakel weer.
Verwerking organische reststromen
1445 kt digestaat / 451 kt compost

Verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid en bestemming van digestaat en compost in Vlaanderen.
Aandeel voedselresten in restafval
48 kg/inw.

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator toont het organisch keukenafval dat bij gezinnen terechtkomt in het huisvuil.
Inzameling en verwerking organische reststromen
3,6 miljoen ton

Inzameling en verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid selectief ingezamelde organische reststromen dat gebruikt wordt als input voor compostering of co-vergisting.