Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet selectief wordt aangeboden of ingezameld. Het primair bedrijfsrestafval kan verder opgesplitst worden per sector, verwerkingswijze en bedrijfsgrootte.

948,3 kton

  • Tegen 2022 moet de productie van bedrijfsrestafval dalen met 15% ten opzichte van 2013.
  • Sinds 2007 schommelt de hoeveelheid gemengd primair restafval rond 1 miljoen ton.

Wat zien we?

De hoeveelheid gemengd primair bedrijfsrestafval, geschat op basis van de gegevens ingezameld via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV), schommelt sinds 2007 rond 1 miljoen ton. De laatste jaren lijkt dit cijfer echter licht te stijgen, wat ook bevestigd wordt door de cijfers van Valipac. Opvallend genoeg vormt 2019 daarop een uitzondering en is dat het eerste jaar dat het Valipac-cijfer niet stijgt. Of deze trend zich zal verderzetten, zal nog moeten blijken. Wel komt reeds naar voren dat er nog aanzienlijke hoeveelheden afval zijn die selectief ingezameld zouden kunnen worden.

In de grafiek hieronder worden deze cijfers naast elkaar weergegeven. De cijfers van Valipac zijn iets lager dan die uit het IMJV, omdat restafval in Valipac-studies minder breed gedefinieerd wordt dan in het IMJV en omdat niet alle afvalinzamelaars aangesloten zijn bij Valipac.Waar willen we naartoe?

De doelstelling is dat de productie van bedrijfsrestafval tegen 2022 met 15% daalt ten opzichte van 2013. Om dit te halen zet Vlaanderen in op preventie en een betere sorteermethode aan de bron.

Wat meet deze indicator?

Valipac berekent de hoeveelheid bedrijfsrestafval op basis van gegevens van de afvalinzamelaars die bij hen aangesloten zijn. We moeten er echter wel rekening mee houden dat niet alle afvalinzamelaars aangesloten zijn bij Valipac en dat de metingen voor dit soort afval minder breed zijn dan de metingen die voor het algemene primair bedrijfsafval uitgevoerd worden in het kader van het IMJV.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
477,2 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door de gemeenten of intercommunales. Het omvat niet alleen afval...
Productie van huishoudelijk restafval
143,5 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, machinaal en manueel...
Productie van primair bedrijfsafval
16 374 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het geheel van afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en dus niet tijdens de latere...
Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst
4,44 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst

Vlaanderen streeft ernaar om zo weinig mogelijk huishoudelijk en bedrijfsafval te storten en te verbranden. Toch zijn er nog...
Zwerfvuil en sluikstort
29,5 kton sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval (bv. zakdoeken, papiertjes ...) dat men, bewust of onbewust, achterlaat op een plek waar dat...
Territoriale emissies
77,7 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

In Vlaanderen zijn processen zoals afvalverwijdering, voedselproductie en -stockage, goederentransport, productie van goederen en brandstoffen samen goed voor 50...