Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet-selectief wordt aangeboden of ingezameld, en is de tegenhanger van het restafval bij huishoudens.

872 kton

  • Sinds 2007 schommelt de hoeveelheid gemengd primair restafval rond 1 miljoen ton.
  • Tegen 2022 moet de productie van bedrijfsrestafval dalen met 15% ten opzichte van 2013, gecorrigeerd voor de tewerkstelling in Vlaanderen.

Wat zien we?

De grafiek hieronder geeft de evolutie weer van de hoeveelheid gemengd bedrijfsrestafval zoals geschat op basis van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) en van het bedrijfsrestafval van 2013 tot 2021 zoals gemeten door Valipac.

De hoeveelheid gemengd primair bedrijfsrestafval geschat op basis van de gegevens ingezameld via het IMJV schommelt sinds 2007 rond 1 miljoen ton. Vanaf 2014 is er een gestage stijging te zien, gevolgd door een plotse daling in 2020 vanwege de coronacrisis en de maatregelen die genomen werden om de crisis te bestrijden zoals de lockdowns en de toename van thuiswerk.

We zien dezelfde trend in de Valipac-cijfers; deze cijfers liggen lager omdat hier het gemengde bouw- en sloopafval expliciet wordt uitgesloten. Volgens het Valipac-cijfer produceerden de bedrijven in 2020 6% minder restafval dan in 2019. In 2021 is de hoeveelheid bedrijfsrestafval verder gedaald tot 872 kton.

De cijfers voor 2022 zijn nog niet beschikbaar.Waar willen we naartoe?

De doelstelling is dat de productie van bedrijfsrestafval tegen 2022 met 15% daalt ten opzichte van 2013, gecorrigeerd voor de groei in de Vlaamse tewerkstelling. Meer tewerkstelling in Vlaanderen resulteert immers in meer bedrijfsrestafval. Na deze correctie zien we reeds een daling van het bedrijfsafval met 5% in 2021 ten opzichte van 2013.

Eind 2021 ging de nieuwe regelgeving rond de inzameling van bedrijfsrestafval in voege. Hierdoor zijn inzamelaars verplicht controles uit te voeren op de bronsortering bij de afvalproducten. De inzamelaars moeten ervoor te zorgen dat het restafval zo min mogelijk recycleerbaar afval bevat vooraleer het naar verbranding gaat. Ten gevolge daarvan, alsook door de economische recessie en de energiecrisis, verwachten we dat de hoeveelheid bedrijfsrestafval verder zal dalen in 2022.

Met het nieuwe Lokaal Materialenplan 2023-2030 stelt Vlaanderen zich als doel om 30% minder bedrijfsrestafval te produceren tegen 2030 ten opzichte van de periode 2018-2020.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de productie van primair bedrijfsrestafval in Vlaanderen. Het bedrijfsrestafval is de gemengde afvalfractie die niet selectief ingezameld wordt door bedrijven en is de tegenhanger van het restafval bij huishoudens. De OVAM schat de hoeveelheid gemengd bedrijfsafval op basis van het IMJV. De cijfers kunnen verder opgesplitst worden per sector, verwerkingswijze en bedrijfsgrootte. Valipac berekent de hoeveelheid bedrijfsrestafval op basis van gegevens van de afvalinzamelaars die bij hen aangesloten zijn.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
416 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door, in opdracht van of in samenwerking met de gemeenten...
Productie van huishoudelijk restafval
128 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet-selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, veegvuil, afval van...
Productie van primair bedrijfsafval
13 999 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Deze indicator toont de productie van afval ontstaan bij de oorspronkelijke afvalstoffenproducenten.
Verbrand, meeverbrand of gestort afval
4,58 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand of gestort afval

Deze indicator meet hoeveel afval er verbrand, meeverbrand of gestort wordt.
Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort
18,2 kton zwerfvuil / 28,6 kton sluikstort

Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval dat bewust of onbewust achtergelaten wordt op een plek waar dat niet mag. Sluikstorten daarentegen...
Territoriale emissies
73,4 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

Deze indicator toont de productie van emissies die bijdragen tot klimaatverandering.