Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator geeft de kwaliteit van valorisatie van voedselreststromen per schakel weer.

Cascade-index 8,0

In vergelijking met 2015 is er een lichte verbetering te zien in de meeste schakels.

Wat zien we?

De onderstaande grafiek geeft de cascade-index weer voor verschillende schakels in de voedingswaardeketen. De primaire sector scoort hoog omdat veel reststromen er benut worden als diervoeding. Ook groente- en fruitveilingen en de voedingsindustrie zorgen voor hoogwaardig waardebehoud, het merendeel via verwerking tot dierenvoeding. Bij retail en catering zien we een stijging, als gevolg van een gestegen selectieve inzameling in een aantal subsectoren. Verderop in de keten blijkt dat de horeca- en cateringsector en huishoudens relatief laag scoren in vergelijking met andere sectoren. In huishoudens komen voedselreststromen nog hoofdzakelijk in het restafval terecht. In vergelijking met 2015 is er een lichte verbetering te zien in de meeste schakels. Het totale cijfer over alle schakels heen is geëvolueerd van 8,2 in 2015 tot 8,0 in 2020.Waar willen we naartoe?

Naast het preventief verminderen van voedselverliezen streeft de circulaire economie naar het valoriseren van zowel eetbare voedselreststromen (voedselverliezen) als niet-eetbare voedselreststromen (nevenstromen). Voorbeelden hiervan zijn het omzetten van deze reststromen in diervoeder of het gebruik ervan als biobrandstoffen. Het nuttig inzetten van deze stromen vermijdt de inzet van andere grondstoffen. Het doel is om de voedselreststromen waar mogelijk zo hoog mogelijk op de cascade van waardebehoud te krijgen. Niet alle opties zijn overal mogelijk: aangezien het bijvoorbeeld wettelijk verboden is om voedselreststromen van horeca en catering te gebruiken als diervoeding, zullen de grootste potentiële winsten hier vooral komen van een verbeterde selectieve inzameling. Het Actieplan Voedselverlies streeft naar een hogere cascade-index in 2025 ten opzichte van 2015.

Wat meet deze indicator?

Om de valorisatie van voedselreststromen op een schaal uit te drukken, wordt de cascade-index gehanteerd met een schaal van 0 tot 10. Deze index evalueert de voedselreststromen bij verschillende spelers in de voedingssector op basis van hun positie in de cascade van waardebehoud. De preventie van voedselreststromen wordt hierin niet meegenomen vanwege een gebrek aan beschikbare gegevens. Daarom richt de index zich uitsluitend op het valoriseren van voedselreststromen zoals het omzetten ervan in diervoeder of het gebruik ervan voor biobrandstoffen.

Ontdek meer topics

Voedselreststromen en voedselverliezen
883,7 kton voedselverlies

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheden aan voedselverlies en nevenstromen per ketenstap in de Vlaamse voedselketen.
Verwerking organische reststromen
1445 kt digestaat / 451 kt compost

Verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid en bestemming van digestaat en compost in Vlaanderen.
Aandeel voedselresten in restafval
48 kg/inw.

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator toont het organisch keukenafval dat bij gezinnen terechtkomt in het huisvuil.
Inzameling en verwerking organische reststromen
3,6 miljoen ton

Inzameling en verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid selectief ingezamelde organische reststromen dat gebruikt wordt als input voor compostering of co-vergisting.