Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie

De koolstofvoetafdruk van de consumptie van Vlaanderen omvat alle broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als gevolg van de consumptie van haar inwoners over de periode van één jaar.

-

Wordt spoedig geüpdatet.

Wat zien we?

De cijfers voor Vlaanderen worden momenteel berekend en eerstkomend gepubliceerd door Departement Omgeving. De vorige datareeks liep tot 2016 en kan geraadpleegd worden via Statistiek Vlaanderen.

Waar willen we naartoe?

Doelstellingen in het Vlaamse klimaatbeleid worden vastgesteld op basis van territoriale emissies. Dit beleid richt zich in de eerste plaats op maatregelen om de uitstoot van broeikasgasemissies binnen Vlaanderen te beperken. Als we enkel rekening houden met deze emissies, kunnen de effecten van circulaire strategieën (aankoopbeleid, hergebruik, recyclage …) op het klimaat zelfs negatief lijken. Nemen we echter de broeikasgasemissies buiten Vlaanderen als gevolg van de Vlaamse consumptie mee in beschouwing, dan wordt de milieuwinst van de circulaire economie duidelijk. Bovendien hebben de consumptiedomeinen met de hoogste materialenvoetafdruk (transport, voeding en huisvesting) ook de hoogste koolstofvoetafdruk en kunnen we ruwweg 80% van de koolstofvoetafdruk van consumptie (107 Mton) koppelen aan de productie en distributie van wereldwijd aangekochte goederen en diensten. De overige 20% ontstaat in de gebruiksfase. De manier waarop we omgaan met materialen bepaalt dus voor een groot deel onze klimaatimpact. Circulaire strategieën moeten bijgevolg ook leiden tot een daling van de koolstofvoetafdruk.

Wat meet deze indicator?

De koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie omvat de indirecte broeikasgasemissies, die ontstaan tijdens de productie van de geconsumeerde producten, en de directe broeikasgassen, die ontstaan tijdens de consumptie door huishoudens (gebruiksfase).

De berekening van de CF vertrekt van een milieu-input-outputmodel (IO-model). Dit model koppelt op een wetenschappelijk onderbouwde manier economische data voor de wereldeconomie aan bijbehorende milieugegevens. Met behulp van de methodologie van de Leontief-inverse worden de broeikasgasemissies door de economische sectoren in binnen- en buitenland gekoppeld aan de finale consumptie van goederen en diensten in Vlaanderen.

Ontdek meer topics

Landgebruik
29% bebouwde ruimte

Landgebruik

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en schept een beeld van de bebouwings- en...
Bodemverontreiniging- en sanering
58% onderzoeken uitgevoerd

Bodemverontreiniging- en sanering

De bodem wordt door allerlei menselijke invloeden verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen, organische stoffen en pesticiden. In...
Mondiale emissieconcentraties
418,53 ppm CO₂

Mondiale emissieconcentraties

Deze indicator geeft de gemiddelde emissieconcentratie in de mondiale atmosfeer weer.