Productie van secundaire grondstoffen

Secundaire grondstoffen zijn in oorsprong bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben en die onder bepaalde voorwaarden opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof.

25,8 miljoen ton

In 2020 werden er 25 783 kton aan secundaire grondstoffen geproduceerd, terwijl dat in 2004 nog 10 855 kton was.

Wat zien we?

Zoals de grafiek hieronder illustreert, is de productie van secundaire grondstoffen sinds 2009 blijven stijgen, met uitzondering van een terugval in het coronajaar 2020. Dat valt deels te verklaren doordat er vanaf 2012 stromen als grondstof worden gemeld die vòòr de nieuwe grondstoffenregeling in VLAREMA noch als afvalstof, noch als secundaire grondstof gemeld werden: de scope is dus ruimer geworden ten opzichte van de periode daarvoor.  Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie worden materialen zo lang en zo hoogwaardig in gebruik gehouden. Wanneer dat niet langer kan, worden grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw in circulatie gebracht. Daardoor wordt de productie, de consumptie en de bijhorende impacten van primaire grondstoffen beperkt. Circulariteit blijkt niet louter uit de productie van secundaire grondstoffen, maar ook uit de kwaliteit van de secundaire materialen naar volgende toepassingen toe is belangrijk, en ultiem is het de bedoeling om met minimale materiaalinzet aan onze behoeften te voldoen.

Wat meet deze indicator?

Secundaire grondstoffen zijn in oorsprong bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben en die onder bepaalde voorwaarden, en als ze beschikken over een aantal kenmerken (zoals uiteengezet in het Materialendecreet artikel 36,37 of 38 en het VLAREMA artikel 1.2.1 en hoofdstuk 2 en 5), gebruikt kunnen worden als grondstof. De indicator omvat materiaalstromen die vallen binnen het kader van de secundaire grondstoffen in het VLAREA (t.e.m. productiejaar 2010) en de grondstoffenregeling van het VLAREMA (sinds productiejaar 2012), én waarover voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Vanaf 2012 zijn de geproduceerde secundaire grondstoffen alle materialen die overeenkomstig Europese voorschriften de einde-afvalfase hebben bereikt. Daarnaast bestaat de lijst ook uit materialen waar geen Europese regeling voor bestaat en waarvoor de Vlaamse Regering zelf criteria heeft bepaald (vroegere secundaire grondstoffen volgens VLAREA en materiaalstromen die in de metallurgie geproduceerd en gebruikt worden). Deze criteria gaan onder andere over de herkomst, inzameling, aard en samenstelling en toepassingswijze van het materiaal in kwestie.

Ontdek meer topics

Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt
67%

Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector). Deze indicator...
Recyclage van huishoudelijk afval
65,6% effectief gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

Deze indicator toont de mate waarin huishoudelijk afval in Vlaanderen gerecycleerd, gecomposteerd of vergist wordt.
Hergebruiksindicator
238 kton (35,5 kg/inw)

Hergebruiksindicator

Deze indicator meet het totale (product)hergebruik in Vlaanderen over alle formele en informele hergebruikskanalen heen. Met producthergebruik bedoelen we...
Herstelindicator
10 miljoen herstellingen

Herstelindicator

Deze indicator brengt het herstellen van producten in Vlaanderen in beeld.
Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)
16,3%

Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR, circular material use rate), is de verhouding van het circulair materiaalgebruik ten opzichte...