Productie van secundaire grondstoffen

Primaire grondstoffen worden aan de natuur onttrokken voor hun eerste toepassing. Secundaire grondstoffen zijn bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben maar die onder bepaalde voorwaarden, en als ze beschikken over een aantal kenmerken (zoals uiteengezet in het Materialendecreet en het VLAREMA), gebruikt kunnen worden als grondstof.

De indicator gaat over materiaalstromen die vallen binnen het kader van de secundaire grondstoffen in het VLAREA (t.e.m. productiejaar 2010) en de grondstoffenregeling van het VLAREMA (sinds productiejaar 2012), én waarover voldoende gegevens beschikbaar zijn.

25,8 miljoen ton

In 2020 werd er 25 783 kton aan secundaire grondstoffen geproduceerd, terwijl dat in 2004 nog 10 855 kton was.

Wat zien we?

Zoals de grafiek hieronder illustreert, is de productie van secundaire grondstoffen sinds 2009 blijven stijgen, met uitzondering van een terugval in het coronajaar 2020. Dat valt deels te verklaren doordat er vanaf 2012 stromen als grondstof worden gemeld die voor de nieuwe grondstoffenregeling in VLAREMA noch als afvalstof, noch als secundaire grondstof gemeld werden. Hierdoor zien we vanaf 2012 een stijging van de secundaire grondstoffen, omdat de scope ruimer is ten opzichte van de periode daarvoor.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie worden alle secundaire grondstoffen opnieuw als grondstoffen in de materiaalkringloop gebracht en wordt het gebruik van primaire grondstoffen beperkt. Dat verlaagt de milieu-impact van de productie en consumptie van primaire grondstoffen. Circulariteit blijkt echter niet zozeer uit de productie van secundaire grondstoffen, maar eerder uit het vermijden van het gebruik van primaire grondstoffen, of uit het vervangen van primaire door secundaire grondstoffen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de productie van secundaire grondstoffen in Vlaanderen. Met secundaire grondstoffen worden alle andere materialen bedoeld die voldoen aan de eisen inzake samenstelling en gebruik zoals respectievelijk bepaald in hoofdstuk 2 en 5 van VLAREMA. Secundaire grondstoffen zijn bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase hebben bereikt, overeenkomstig artikel 36, 37 of 39 van het Materialendecreet en artikel 1.2.1 van het VLAREMA.

Vanaf 2012 zijn de geproduceerde secundaire grondstoffen alle materialen die overeenkomstig Europese voorschriften de einde-afvalfase hebben bereikt. Daarnaast bestaat de lijst ook uit materialen, waar geen Europese regeling voor bestaat en waarvoor de Vlaamse Regering zelf criteria heeft bepaald (vroegere secundaire grondstoffen volgens VLAREA en materiaalstromen die in de metallurgie geproduceerd en gebruikt worden). Deze criteria gaan onder andere over de herkomst, inzameling, aard en samenstelling en toepassingswijze van het materiaal in kwestie.

Ontdek meer topics

Recyclage van bedrijfsafval
68,0% gerecycleerd

Recyclage van bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector). Recyclage is elke...
Recyclage van huishoudelijk afval
61,0% effectief gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

In Vlaanderen proberen we selectief ingezameld afval zoveel mogelijk te recycleren, composteren of vergisten. Welk type afval wel of...
Hergebruikindicator
221 kton (33,8 kg/inw)

Hergebruikindicator

Deze indicator meet het circulaire hergebruik in Vlaanderen. Met hergebruik bedoelen we dat wanneer iemand een product niet meer...
Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)
20,7%

Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik, ook wel bekend als de CMUR (circular material use rate), is de ratio van...