Bodemverontreiniging- en sanering

De bodem wordt door allerlei menselijke invloeden verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen, organische stoffen en pesticiden. In Vlaanderen zijn er naar schatting 85 000 gronden (11,2% van de oppervlakte) met een verhoogd risico op bodemverontreiniging.

4 108 saneringswerken

Eind 2019 waren 4 108 bodemsaneringswerken afgerond. Dat is 37% van het geschatte aantal noodzakelijke bodemsaneringsprojecten dat tegen 2036 opgestart zou moeten zijn.

Wat zien we?

Eind 2019 waren bij OVAM oriënterende bodemonderzoeken (OBO) beschikbaar voor 51% van de Vlaamse risicogronden. Voor een derde van deze gronden werd reeds een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd. In de periode tussen 1997 en 2019 werden in totaal 5 443 bodemsaneringsprojecten (BSP) opgesteld en conform verklaard. Op hetzelfde moment waren 4 108 bodemsaneringswerken afgerond. In vergelijking met 2005 is het aantal afgeronde bodemsaneringswerken aanzienlijk toegenomen. Dit toont aan dat het Bodemdecreet effect heeft en dat er meer saneringen opgestart en afgerond worden. Waar willen we naartoe?

OVAM wil tegen 2036 de sanering voor alle historische verontreinigingen minstens opgestart hebben. Om die doelstelling te halen moeten de oriënterende bodemonderzoeken voor de 85 000 risicogronden uiterlijk tegen 2028 afgerond zijn.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont het aantal verontreinigde gronden per saneringsfase. Dat past in het breder kader van de circulaire economie waarbij hergebruik toegepast wordt op ruimte. De gesaneerde gronden kunnen immers opnieuw gebruikt worden voor verschillende doeleinden (wonen, werken, natuur, recreatie, enzovoort).

Ontdek meer topics

Ruimtebeslag
28,7% bebouwde ruimte

Ruimtebeslag

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en schept een beeld van de bebouwing- en...
Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie
14,2 ton CO₂-eq./inw

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie

De koolstofvoetafdruk van de consumptie (CF) van een land of regio omvat alle broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als gevolg...