Inzameling en verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid selectief ingezamelde organische reststromen dat gebruikt wordt als input voor compostering of co-vergisting.

3,6 miljoen ton

3.6 miljoen ton input voor biologische verwerking

  • Organisch-biologische afvalstoffen vormen met 47% de grootste fractie.
  • GFT- en groencompostering liggen beduidend lager in 2022.

Wat zien we?

In 2022 werd er 3 566 548 ton organisch afval gescheiden ingezameld. Doorheen de jaren zien we een duidelijke toename tot en met 2020 die vooral te wijten is aan de grotere fracties organisch-biologisch afval en mest. Vooral deze laatste fractie lag een stuk lager in 2021 en 2022 en dit verklaart de lagere totaalcijfers in deze jaren voor het grootste gedeelte. In 2022 zien we ook een lager volume gft- en groencompostering ten opzichte van 2021, met dalingen van respectievelijk 12 en 16%. Het cijfer voor groencompostering is het laagste in zeven jaar. Aanbod en verwerking van groenafval zijn niet eenvoudig te duiden of te voorspellen; weersomstandigheden spelen sowieso een rol.

Waar willen we naartoe?

Naast het preventief verminderen van voedselverliezen streeft de circulaire economie naar het zo veel mogelijk valoriseren van organische reststromen. Voorbeelden hiervan zijn het omzetten van deze reststromen in compost of het gebruik ervan als biobrandstoffen. Het nuttig inzetten van deze stromen vermijdt de inzet van andere grondstoffen. Het doel is om de organische reststromen zo hoog mogelijk op de cascade van waardebehoud te krijgen. Hun selectieve inzameling is cruciaal om een hoogwaardige verwerking mogelijk te maken.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de hoeveelheid ingezamelde organische reststromen die gebruikt worden als input voor compostering of co-vergisting. De gegevens voor deze indicator zijn afkomstig uit het jaarverslag van Vlaco.

Ontdek meer topics

Voedselreststromen en voedselverliezen
883,7 kton voedselverlies

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheden aan voedselverlies en nevenstromen per ketenstap in de Vlaamse voedselketen.
Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,0

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator geeft de kwaliteit van valorisatie van voedselreststromen per schakel weer.
Verwerking organische reststromen
1445 kt digestaat / 451 kt compost

Verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid en bestemming van digestaat en compost in Vlaanderen.
Aandeel voedselresten in restafval
48 kg/inw.

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator toont het organisch keukenafval dat bij gezinnen terechtkomt in het huisvuil.