Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector).  Deze indicator beschrijft de mate waarin bedrijfsafval een tweede leven krijgt via hergebruik, gebruik als secundaire grondstof, recyclage of compostering.

67%

67,4% van het primair bedrijfsafval (excl. bouw- en sloopafval) kreeg in 2020 een tweede leven via hergebruik, recyclage, compostering of gebruik als secundaire grondstof.

Wat zien we?

Onderstaande figuur toont de evolutie van het aandeel primair bedrijfsafval dat een tweede leven krijgt. We maken een onderscheid tussen afval zonder en met bouw- en sloopafval: het aandeel hiervan is zeer groot en de steenachtige fractie ervan wordt bijna volledig gerecycleerd als granulaat. Dat verklaart het verschil tussen de twee lijnen in de figuur.

In 2020 kreeg 67% van het primair bedrijfsafval (excl. bouw- en sloopafval)  een nieuw leven via compostering, anaerobe vergisting, hergebruik, materiaalrecyclage of gebruik als secundaire grondstof.De geleidelijke stijging van de hoeveelheid bedrijfsafval dat een tweede leven krijgt, heeft deels te maken met de secundaire grondstoffen die voor 2012 niet of minder gemeld werden, maar ook met een werkelijke stijging van de hoeveelheid secundaire grondstoffen als gevolg van economische groei. De laatste jaren blijft het aandeel bedrijfsafval dat een tweede leven krijgt na twee verwerkingsstappen stabiel rond de 68%, ondanks de coronacrisis. De coronamaatregelen hebben dus geen wezenlijke impact gehad op de materiaalrecuperatie van het bedrijfsafval in Vlaanderen.

Waar willen we naartoe?

In de circulaire economie willen we dat materialen zo lang mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk gebruikt worden. Door materialen een tweede leven te gunnen hoeven er minder materialen definitief weggegooid te worden. In een circulaire economie streven we een stijgend aandeel afval dat naar materiaalrecuperatie gaat na, maar het is tegelijk ook belangrijk om te streven naar zo hoogwaardig mogelijke volgende toepassingen voor materialen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator wordt berekend op basis van de totale hoeveelheid primair bedrijfsafval of op basis van het primair bedrijfsafval exclusief bouw- en sloopafval en toont het aandeel ervan dat een tweede leven krijgt na twee verwerkingsstappen (er is immers vaak nog een voorbehandeling nodig, zoals sorteren).

Ontdek meer topics

Recyclage van huishoudelijk afval
65,6% effectief gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

Deze indicator toont de mate waarin huishoudelijk afval in Vlaanderen gerecycleerd, gecomposteerd of vergist wordt.
Productie van secundaire grondstoffen
25,8 miljoen ton

Productie van secundaire grondstoffen

Secundaire grondstoffen zijn in oorsprong bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben en die onder...
Hergebruiksindicator
238 kton (35,5 kg/inw)

Hergebruiksindicator

Deze indicator meet het totale (product)hergebruik in Vlaanderen over alle formele en informele hergebruikskanalen heen. Met producthergebruik bedoelen we...
Herstelindicator
10 miljoen herstellingen

Herstelindicator

Deze indicator brengt het herstellen van producten in Vlaanderen in beeld.
Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)
16,3%

Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR, circular material use rate), is de verhouding van het circulair materiaalgebruik ten opzichte...