Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet-selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil,  veegvuil, afval van straatvuilnisbakjes en afval van opruimen van sluikstorten.

128 kg/inw

  • Op tien jaar tijd is in Vlaanderen het huishoudelijk restafval per inwoner met 30 kg gedaald.
  • Het Vlaamse streefcijfer van 138 kg huishoudelijk restafval per inwoner tegen 2022 werd gehaald.

Wat zien we?

De hoeveelheid huishoudelijk restafval in Vlaanderen is sinds 2013 continu blijven dalen, met uitzondering van het coronajaar 2020. Die trend is voornamelijk te verklaren door de daling van het grofvuil en het huisvuil als gevolg van diverse  beleidsinitiatieven die de voorbije jaren genomen werden, zoals de uitbreiding van de pmd-zak, de verdere doorvoering van gewichtsdiftar en de maatregelen om de hoeveelheid grofvuil terug te dringen (bv. invoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen).

Terwijl er in 2013 nog 158,58 kg huishoudelijk restafval per inwoner werd geproduceerd in Vlaanderen, was dat in 2022 nog maar 128,19 kg per inwoner. We kunnen dus spreken van een significante daling van 30 kg in de periode 2013-2022.Waar willen we naartoe?

De evolutie van de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval in Vlaanderen is een indicator voor de hoeveelheid huishoudelijk afval die bijna volledig afgevoerd wordt naar definitieve verwijdering (verbranden of storten) en dus de materialenkringloop verlaat . Deze indicator is van belang omdat de hoeveelheid restafval – in combinatie met de sorteeranalyse – aantoont dat het nuttig is om verder in te zetten op sorteren en selectieve inzameling.

Een van de doelstellingen in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 is een verdere daling naar 138 kg huishoudelijk restafval per inwoner in Vlaanderen tegen 2022. Met 128 kg per inwoner is deze doelstelling in 2022 ruimschoots gehaald. Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 stellen dat het huishoudelijk restafval, inclusief het vergelijkbaar bedrijfsrestafval, op Vlaams niveau verder moet dalen naar 100 kg per inwoner tegen 2030.

Wat meet deze indicator?

De evolutie van de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval in Vlaanderen is een indicator voor de preventie van huishoudelijk afval. Deze indicator is van belang omdat de hoeveelheid restafval – in combinatie met de sorteeranalyse – aantoont dat het nuttig is om verder in te zetten op sorteren.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
416 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door, in opdracht van of in samenwerking met de gemeenten...
Productie van primair bedrijfsafval
13 999 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Deze indicator toont de productie van afval ontstaan bij de oorspronkelijke afvalstoffenproducenten.
Productie van primair bedrijfsrestafval
872 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet-selectief wordt aangeboden of ingezameld, en is de tegenhanger...
Verbrand, meeverbrand of gestort afval
4,58 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand of gestort afval

Deze indicator meet hoeveel afval er verbrand, meeverbrand of gestort wordt.
Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort
18,2 kton zwerfvuil / 28,6 kton sluikstort

Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval dat bewust of onbewust achtergelaten wordt op een plek waar dat niet mag. Sluikstorten daarentegen...
Territoriale emissies
73,4 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

Deze indicator toont de productie van emissies die bijdragen tot klimaatverandering.