Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, machinaal en manueel veegvuil, afval van straatvuilbakjes, zwerfvuil en sluikstort. 

143,5 kg/inw

  • Tussen 2013 en 2019 is in Vlaanderen het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar met 15 kg gedaald. 
  • Het Vlaamse streefcijfer is 138 kg huishoudelijk restafval per inwoner tegen 2022 en 100 kg tegen 2030.

Wat zien we?

De hoeveelheid huishoudelijk restafval in Vlaanderen is sinds 2013 continu blijven dalen. Die trend is voornamelijk te verklaren door de daling van het grofvuil en het huisvuil als gevolg van een gerichter beleid. Zo is er sinds 2013 sprake van verplichte minimumtarieven voor grofvuil, zijn de gemeenten verplicht om op recyclageparken een aparte container te voorzien voor harde kunststoffen en worden de achterblijvende gemeenten beter opgevolgd.

Terwijl er in 2013 nog 158,58 kg huishoudelijk restafval per inwoner werd geproduceerd in Vlaanderen, was dat in 2019 nog maar 143,46 kg per inwoner. We kunnen dus spreken van een significante daling van 15 kg in de periode 2013-2019.Waar willen we naartoe?

Een van de doelstellingen in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval is  een verdere daling naar 138 kg huishoudelijk restafval per inwoner in Vlaanderen tegen 2022. 

In zijn Energie- en Klimaatplan 2021-2030 heeft Vlaanderen zich dan weer geëngageerd om dit verder terug te dringen tot 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner tegen 2030.

Wat meet deze indicator?

De evolutie van de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval in Vlaanderen is een indicator voor de preventie van huishoudelijk afval. Deze indicator is van belang omdat de hoeveelheid restafval – in combinatie met de sorteeranalyse – aantoont dat het nuttig is om verder in te zetten op sorteren.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
477,2 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door de gemeenten of intercommunales. Het omvat niet alleen afval...
Productie van primair bedrijfsafval
16 374 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het geheel van afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en dus niet tijdens de latere...
Productie van primair bedrijfsrestafval
948,3 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet selectief wordt aangeboden of ingezameld. Het primair bedrijfsrestafval...
Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst
4,44 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst

Vlaanderen streeft ernaar om zo weinig mogelijk huishoudelijk en bedrijfsafval te storten en te verbranden. Toch zijn er nog...
Zwerfvuil en sluikstort
29,5 kton sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval (bv. zakdoeken, papiertjes ...) dat men, bewust of onbewust, achterlaat op een plek waar dat...
Territoriale emissies
77,7 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

In Vlaanderen zijn processen zoals afvalverwijdering, voedselproductie en -stockage, goederentransport, productie van goederen en brandstoffen samen goed voor 50...