Materiaalconsumptie door de Vlaamse economie (DMC)

De Vlaamse materiaalconsumptie of Domestic Material Consumption (DMC) geeft weer hoeveel materialen de Vlaamse economie direct consumeert. De Vlaamse materiaalconsumptie wordt berekend door de uitvoer van materialen af te trekken van de materiaalinzet (DMI).

132,3 miljoen ton

  • Tussen 2002 en 2018 bleef de materiaalconsumptie in Vlaanderen relatief constant.
  • In 2018 omvatte de consumptie hoofdzakelijk fossiele brandstoffen (8,6 t/inw), gevolgd door niet-metallische mineralen (5,5 t/inw), biomassa (4,4 t/inw) en metalen (1,5 t/inw).

Wat zien we?

De materiaalconsumptie (DMC) geeft weer hoeveel materialen de Vlaamse economie netto verbruikt. Dit cijfer wordt berekend met de onderstaande formule:

Domestic material consumption (DMC) = Direct material input (DMI) – Fysieke export (EXP)

We kijken met andere woorden naar de materiaalinzet in Vlaanderen en trekken daar de fysieke export van materialen van af. Die export kan gebeuren in de vorm van materialen, halffabrikaten en afgewerkte producten. In de periode tussen 2002 en 2018 bleef de materiaalconsumptie in Vlaanderen relatief constant. Tegelijk zien we voor diezelfde periode een stijging in de materiaalinzet en in de export. De stijging in materiaalinzet is dus toe te schrijven aan een grotere export, niet aan een stijging van het binnenlandse verbruik. Tegelijk zien we dat er beduidend meer materialen geïmporteerd dan geëxporteerd worden. Op basis van gewicht vertoont Vlaanderen dus een negatieve handelsbalans. Ten slotte zien we dat de Vlaamse economie zich meer en meer ontkoppelt van materiaalconsumptie. Dit kan verklaard worden door een verschuiving van de economie naar een grotere dienstensector en de uitbesteding aan het buitenland van materiaalintensieve productiestappen.

Waar willen we naartoe?

Door de grootte van de economie te delen door de materiaalconsumptie (DMC) komen we tot efficiëntie- of productiviteitsindicatoren. Deze indicatoren meten het vermogen om met minder materialen dezelfde economische output te produceren. Een stijging van de productiviteit wijst op betere milieu- en economische prestaties en dus op een beter concurrentievermogen. In een circulaire economie daalt de materiaalconsumptie.

Wat meet deze indicator?

De DMC bekijkt welke materialen er direct verbruikt worden in Vlaanderen. Het is een belangrijke maat om de toekomstige hoeveelheid afval en emissies te bepalen, aangezien alle geconsumeerde materialen vroeg of laat omgezet worden in afval of emissies. De DMC wordt berekend aan de hand van de Materiaalstroomrekeningen (EW-MFA) voor de gehele economie. Dit zijn officiële statistieken die elke lidstaat van de Europese Unie verplicht moet rapporteren aan Eurostat. Voor Vlaanderen moet de DMC op basis van die statistieken geschat worden.

Ontdek meer topics

Materiaalinzet door de Vlaamse economie (DMI)
342,3 miljoen ton

Materiaalinzet door de Vlaamse economie (DMI)

De Vlaamse materiaalinzet of Direct Material Input (DMI) toont het totale materiaalverbruik door Vlaamse bedrijven en huishoudens. Het is...
Waterverbruik
748,8 miljoen m³

Waterverbruik

Water is een essentiële hulpbron voor de mens en de economie. Omdat het hier gaat om een eindige hulpbron,...