Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO2 en fijnstof die samenhangt met het gebruik van gebouwen.

14 662 kton CO₂-eq.

De uitstoot van broeikasgassen van huishoudens is gedaald met ca. 20% sinds 2010.

De uitstoot van fijn stof hangt samen met het gebruik van hout als energiebron; deze is gedaald met bijna 40% sinds 2010.

Wat zien we?

De onderstaande grafieken tonen de emissies van broeikasgassen en van fijnstof (PM2,5) voor de sectoren huishoudens en handel en diensten. De emissies van broeikasgassen van huishoudens bedragen ongeveer driekwart van de totale waarde. Ze zijn geleidelijk aan gedaald doorheen de jaren met een waarde in 2021 die bijna 20% lager ligt dan in 2010, terwijl de emissies van handel en diensten vrij constant gebleven zijn. Op vlak van emissies van fijnstof zijn er nagenoeg geen emissies vanuit handel en diensten, enkel vanuit huishoudens. Deze emissies hangen zeer sterk samen met het gebruik van hout als energiebron. Ze zijn gedaald doorheen de tijd, met een waarde in 2021 die bijna 40% lager ligt dan in 2010, mogelijk als gevolg van een betere energie-efficiëntie en/of de installatie van filters in de schoorsteen.

Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we dat gebouwen zo lang mogelijk meegaan mits dit niet gepaard gaat met negatieve milieu-impacten. Emissies van broeikasgassen hangen sterk samen met het verbruik van energiedragende materialen en kunnen sterk verminderd worden door verbeteringen aan isolatie, verwarmings- en andere technieken. Evenwel is er ook een grote materialenvraag verbonden aan bouwen en renoveren. Het is dus belangrijk dat er doordachte keuzes gemaakt worden voor materialen en technieken om de milieu-impact gedurende de levenscyclus van een gebouw te verminderen en mogelijkheden voor hergebruik en recyclage maximaal open te houden. Emissies van fijn stof hebben voornamelijk betrekking op het gebruik van hout als energiedrager: deze kunnen dalen door aanpassingen of omschakelingen in de verwarmingstechnieken.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator werd samengesteld uit milieudata beschikbaar gesteld door de VMM inzake luchtemissies. De totale emissies van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten, en de emissies van fijnstof onder de vorm van PM2,5, uitgedrukt als ton, voor de sectoren huishoudens en handel en diensten werden gebruikt om de uitstoot van respectievelijk residentiële en tertiaire gebouwen te benaderen. Voor huishoudens is het aannemelijk dat het grootste gedeelte van de uitstoot samenhangt met het gebruik van woongebouwen. Voor tertiaire gebouwen dient verder uitgezocht te worden hoeveel van de emissies gealloceerd kunnen worden aan het gebruik ervan en niet aan andere zaken zoals productieprocessen.

Ontdek meer topics

Materialenvoetafdruk huisvesting
5 t/inw.

Materialenvoetafdruk huisvesting

De materialenvoetafdruk beschrijft de grondstoffen die direct én indirect, via de voorketens in binnen- en buitenland, nodig zijn voor...