Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door, in opdracht van of in samenwerking met de gemeenten of intercommunales. Het omvat niet alleen afval van huishoudens maar ook vergelijkbaar bedrijfsafval dat er qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar mee is. Het gaat bovendien enkel om het deel van het vergelijkbaar bedrijfsafval dat via het gemeentelijk circuit  wordt ingezameld en dus niet door afvalinzamelaars uit de privésector.

416 kg/inw

  • In 2022 is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval gedaald met 105 kg per inwoner ten opzichte van 2013.
  • In 2022 is de daling van de totale afvalproductie groter dan de daling van de reële uitgaven van de Vlaamse huishoudens, er is dus sprake van ontkoppeling.

Wat zien we?

Sinds 2008 daalt de hoeveelheid huishoudelijk afval in Vlaanderen. In 2022 was de totale hoeveelheid huishoudelijk afval gedaald met 105 kg per inwoner of 525 kt ten opzichte van 2013. Deze daling is toe te schrijven aan diverse beleidsinitiatieven die de voorbije jaren genomen werden, zoals de uitbreiding van de pmd-zak, de verdere doorvoering van gewichtsdiftar en maatregelen om de hoeveelheid grofvuil terug te dringen. De sterke daling van de hoeveelheid afval in 2022 kan mogelijk deels toegeschreven worden aan de hoge energieprijzen en inflatie in 2022 of aan de uitzonderlijk droge zomer waardoor er minder groen- en gft-afval was.Volgens het Uitvoeringsplan 2016-2022 moet de ontkoppeling tussen de uitgaven van de Vlaamse huishoudens en de totale hoeveelheid huishoudelijke afval zich verder doorzetten ten opzichte van 2012. Hiervoor wordt de afvalproductie vergeleken met de reële uitgaven van de Vlaamse huishoudens. Uit onderstaande figuur blijkt dat de reële uitgaven van de Vlaamse huishoudens in 2016 ten opzichte van het referentiejaar 2012 zijn gedaald. De gegevens van het huishoudbudget vanaf 2016 zijn niet vergelijkbaar met de gegevens van de voorgaande jaren. De trendbreuk tussen 2014 en 2016 moet dus met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Sinds 2016 gebruikt Statbel een nieuwe extrapolatie-methode.In het coronajaar 2020 zijn de verhoudingen tussen de uitgavenposten danig veranderd. Zo stegen de uitgaven voor onder andere voeding en drank, meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten. Daarnaast daalden de uitgaven aan restaurants en horeca in 2020. Hierdoor zette de ontkoppeling van het huishoudelijk afval ten opzichte van de totale uitgaven door Vlaamse huishoudens zich niet verder. Volgens Statbel herstelden de verhoudingen tussen de uitgavenposten in 2022 zich terug naar de verhoudingen van 2018. De totale uitgaven, gecorrigeerd met de consumptieprijsindex, daalde wel ten opzichte van 2016. De hoeveelheid huishoudelijk afval daalde echter sterker dan de reële uitgaven. Een ontkoppeling doet zich dus voor.

Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar een daling van de productie van huishoudelijk afval. Dat betekent immers dat er minder materialen verbruikt worden, dat materialen langer in gebruik blijven, bijvoorbeeld door hergebruik of recyclage, en/of dat er minder nieuwe grondstoffen ontgonnen worden. Idealiter streven we naar het volledig vermijden van afval; er zal evenwel altijd een hoeveelheid materialen blijven bestaan die we niet langer nuttig kunnen gebruiken. We streven er naar om deze hoeveelheid zo klein als mogelijk te krijgen. Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022 streeft naar een ontkoppeling met de uitgaves van huishoudens; deze werd bereikt. Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 streeft naar een absolute ontkoppeling: de afvalberg in 2030 moet minstens stabiel blijven op 2 376 000 ton (zonder bouw-en sloopafval en groenafval los van de gft-fractie), maar bij voorkeur dalen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de productie van huishoudelijk afval in Vlaanderen, inclusief vergelijkbaar bedrijfsafval ingezameld via het gemeentelijk circuit.

Om het verband tussen de huishoudelijke afvalproductie en de economische realiteit te vergelijken werd de reële evolutie van de uitgaven van de Vlaamse huishoudens benaderd door de nominale uitgaven van de Vlaamse huishoudens (afkomstig van het huishoudbudgetonderzoek van Statbel) te corrigeren met de index van de consumptieprijzen in België.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk restafval
128 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet-selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, veegvuil, afval van...
Productie van primair bedrijfsafval
13 999 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Deze indicator toont de productie van afval ontstaan bij de oorspronkelijke afvalstoffenproducenten.
Productie van primair bedrijfsrestafval
872 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet-selectief wordt aangeboden of ingezameld, en is de tegenhanger...
Verbrand, meeverbrand of gestort afval
4,58 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand of gestort afval

Deze indicator meet hoeveel afval er verbrand, meeverbrand of gestort wordt.
Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort
18,2 kton zwerfvuil / 28,6 kton sluikstort

Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval dat bewust of onbewust achtergelaten wordt op een plek waar dat niet mag. Sluikstorten daarentegen...
Territoriale emissies
73,4 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

Deze indicator toont de productie van emissies die bijdragen tot klimaatverandering.