Nitraatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden.

17,6 mg NO₃/l

  • In 2021-2022 bedroeg de gemiddelde nitraatconcentratie 17,6 mg NO3/l.
  • Op 22% van de meetplaatsen werd de grenswaarde minstens éénmaal overschreden.
  • In de laatste jaren werd een daling van beide parameters vastgesteld.

Wat zien we?

De gemiddelde concentratie nitraat in het oppervlaktewater van landbouwgebieden in het Vlaamse gewest bedroeg 17,6 milligram (mg) per liter tijdens het winterseizoen van 2021-2022. Deze meting toont een daling ten opzichte van de twee voorgaande winterseizoenen.Op 22% van de meetlocaties werd ten minste één keer de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter overschreden. Dit markeert een verbetering vergeleken met de drie voorgaande winterseizoenen.Waar willen we naartoe?

In een circulair model streven we naar het zoveel mogelijk vermijden van lekstromen: dit beperkt de vraag naar nieuwe input en voorkomt schade aan het milieu. Overtollige hoeveelheden nitraat in de bodem leiden tot eutrofiëring van het water. Het gevolg daarvan is niet alleen een verstoring van het ecosysteem maar ook een negatieve impact op ons drinkwater. De hoeveelheden hangen samen met de manier waarop we ons voedsel produceren, denk bijvoorbeeld aan teeltkeuzes en bemesting. Evenwel is ook het weer een sterk bepalende factor: tijdens langdurige droogteperiodes neemt de aanwezigheid van nitraat in de bodem toe omdat gewassen dan minder stikstof opnemen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de evolutie van de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden aan de hand van metingen in 760 meetplaatsen tussen 1 juli en 30 juni (winterjaar), zowel in gemiddelde concentratie als in het aantal plaatsen waar de grenswaarde  van 50 mg NO3/l minstens één keer overschreden werd. De gegevens worden verzameld door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de hand van het MestActiePlan-meetnet.

Ontdek meer topics

Uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector
7 746 kton CO₂-eq.

Uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector

Deze indicator meet de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de Vlaamse landbouwsector en geeft inzicht in de bronnen...
Verzurende emissies in de landbouwsector
2556 miljoen Zeq

Verzurende emissies in de landbouwsector

Deze indicator toont de verzurende emissies van de Vlaamse landbouwsector.
Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater
54% overschreden

Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden.