Productie van primair bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het geheel van afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en dus niet tijdens de latere verwerking. Het wordt vaak opgesplitst per sector, type afval, verwerkingswijze en bedrijfsgrootte. Het afval van de afvalverwerkende sector wordt hier niet bijgeteld en ook de stromen grond, waterzuiveringsslib en bouw- en sloopafval worden vaak niet meegeteld, omdat dit kan wijzen op een goed milieubeleid.

16 374 kton

  • Tussen 2007 en 2011 zien we een daling van de hoeveelheid primair bedrijfsafval.
  • Vanaf 2012 zien we weer een gestage stijging die gepaard gaat met de aantrekkende economie.

Wat zien we?

De grafiek hieronder toont de evolutie van de hoeveelheid primair bedrijfsafval in Vlaanderen. Hoewel het eerste deel van de grafiek een dalende tendens vertoont (een effect van de economische crisis in 2008), zien we daarna een lichte stijging van de cijfers. Die bestaat vooral uit procesgebonden afvalstoffen, wat typerend is voor een aantrekkende economie.Hoewel er aan deze cijfers geen Europese doelstelling verbonden is, zijn de Europese lidstaten verplicht om deze bedrijfsafvalstoffen te rapporteren. In de grafiek hieronder zien we de afvalproductie uitgedrukt in kg per inwoner voor elke lidstaat. Het valt op dat België een van de landen is met de hoogste afvalproductie. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Belgische economie veel produceert voor export.Waar willen we naartoe?

Bij de overgang naar een circulaire economie is het belangrijk om deze afvalproductie te verminderen. Een kleinere productie kan betekenen dat er meer materialen en producten een tweede leven krijgen, dat er materiaalefficiënter wordt geproduceerd, dat de levensduur van producten langer is geworden of dat afgedankte materialen een hoogwaardige toepassing krijgen.

Wat meet deze indicator?

OVAM schat de productie van primair bedrijfsafval aan de hand van een extrapolatie op basis van gegevens van een steekproef van bedrijven. De geselecteerde bedrijven rapporteren hun afval via het integraal milieujaarverslag (IMJV). Deze steekproef is geoptimaliseerd voor extrapolaties op basis van sector en dimensie.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
477,2 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door de gemeenten of intercommunales. Het omvat niet alleen afval...
Productie van huishoudelijk restafval
143,5 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, machinaal en manueel...
Productie van primair bedrijfsrestafval
948,3 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet selectief wordt aangeboden of ingezameld. Het primair bedrijfsrestafval...
Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst
4,44 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst

Vlaanderen streeft ernaar om zo weinig mogelijk huishoudelijk en bedrijfsafval te storten en te verbranden. Toch zijn er nog...
Zwerfvuil en sluikstort
29,5 kton sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval (bv. zakdoeken, papiertjes ...) dat men, bewust of onbewust, achterlaat op een plek waar dat...
Territoriale emissies
77,7 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

In Vlaanderen zijn processen zoals afvalverwijdering, voedselproductie en -stockage, goederentransport, productie van goederen en brandstoffen samen goed voor 50...