Productie van primair bedrijfsafval

Deze indicator toont de productie van afval ontstaan bij de oorspronkelijke afvalstoffenproducenten.

13 999 kton

  • Tussen 2007 en 2011 zien we een daling van de hoeveelheid primair bedrijfsafval, exclusief bouw- en sloopafval, slib van afvalwaterzuivering en verontreinigde grond.
  • Vanaf 2012 zien we weer een lichte stijging die gepaard gaat met de aantrekkende economie.
  • In 2020 is duidelijk de impact van de coronacrisis en bijhorende maatregelen te zien.

Wat zien we?

De grafiek hieronder toont de evolutie van de hoeveelheid primair bedrijfsafval in Vlaanderen. We bekijken vooral de cijfers exclusief de afvalstromen bouw- en sloopafval, slib van afvalwaterzuivering en verontreinigde grond: zo zien we vooral de procesgebonden afvalstoffen. In de periode 2007-2011 is er een daling in dit afval die samenhangt met de economische crisis van toen. Daarna is er jaar na jaar een lichte stijging tot voor 2020. In dat jaar zien we een duidelijke terugval (ook zichtbaar in de de totale hoeveelheid primair bedrijfsafval) door het tijdelijk en gedeeltelijk sluiten van de economie en door het verplichte telewerk. Het grootste deel van deze daling kan verklaard worden door een vermindering van de hoeveelheid productieafval door deze sluiting. Een ander deel ervan ligt aan een verschuiving van een hoeveelheid bedrijfsafval gelijkaardig aan huishoudelijk afval (bijvoorbeeld bedrijfsrestafval) naar het huishoudelijk afval, door de vele mensen die verplicht thuis aan het werk waren.Waar willen we naartoe?

Bij de overgang naar een circulaire economie is het belangrijk om de productie van primair bedrijfsafval (excl. bouw- en sloopafval, slib van afvalwaterzuivering en verontreinigde grond) te verminderen. Een kleinere productie kan betekenen dat er meer materialen en producten een tweede leven krijgen, dat er materiaalefficiënter wordt geproduceerd, dat de levensduur van producten langer is geworden en/of dat afgedankte materialen een hoogwaardige toepassing krijgen.

Wat meet deze indicator?

Primair bedrijfsafval is het geheel van afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke afvalstoffenproducent. Secundaire bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan bij bedrijven die afvalstoffen verwerken (de afvalverwerkers). Primair bedrijfsafval wordt vaak opgesplitst per sector, type afval, verwerkingswijze en bedrijfsgrootte. De stromen vervuilde grond, waterzuiveringsslib en bouw- en sloopafval worden vaak niet meegeteld, omdat het Vlaams milieubeleid niet streeft naar een vermindering van deze drie stromen. Bovendien komen deze afvalstoffen zeer onregelmatig vrij waardoor er vaak schommelingen optreden tussen jaren die in realiteit weinig te betekenen hebben. OVAM schat de productie van primair bedrijfsafval aan de hand van een extrapolatie op basis van gegevens van een steekproef van bedrijven. De geselecteerde bedrijven rapporteren hun afval via het integraal milieujaarverslag (IMJV). Deze steekproef is geoptimaliseerd voor extrapolaties op basis van sector en dimensie.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
416 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door, in opdracht van of in samenwerking met de gemeenten...
Productie van huishoudelijk restafval
128 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet-selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, veegvuil, afval van...
Productie van primair bedrijfsrestafval
872 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet-selectief wordt aangeboden of ingezameld, en is de tegenhanger...
Verbrand, meeverbrand of gestort afval
4,58 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand of gestort afval

Deze indicator meet hoeveel afval er verbrand, meeverbrand of gestort wordt.
Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort
18,2 kton zwerfvuil / 28,6 kton sluikstort

Opgeruimd zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval dat bewust of onbewust achtergelaten wordt op een plek waar dat niet mag. Sluikstorten daarentegen...
Territoriale emissies
73,4 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

Deze indicator toont de productie van emissies die bijdragen tot klimaatverandering.