Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in de periode 2020-2021.

29,5% samengestelde producten

in het grofvuil. Meer dan de helft van deze fractie zijn meubelen.

Wat zien we?

De sorteeranalyse 2020-2021 trof de volgende grote uitgesorteerde fracties in het grofvuil aan: samengestelde producten (29,5%), huisvuil (25,5%), bouw- en sloopafval (22,2%) en houtafval (7%). De samengestelde producten vormen het grootste aandeel en bestaan uit meerdere materialen zoals hout, metaal en/of kunststof. De fractie is verder onderverdeeld in samengestelde meubelen (17,1%), matrassen (5,1%), tapijten (2,9%) en overige samengestelde producten (4,5%).

Waar willen we naartoe?

Producten die in het grofvuil belanden worden nauwelijks nog verder gevaloriseerd voor wat betreft hun materiële waarde. De samenstelling van grofvuil kan in eerste instantie leiden tot inzichten om de selectieve inzameling te verbeteren om zo meer te kunnen inzetten op hergebruik en recyclage. De uiteindelijke bedoeling is dat producten en hun samenstellende materialen zo lang en zo hoogwaardig ingezet blijven worden via andere kanalen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator schept een beeld van de samenstelling van als grofvuil ingezameld huishoudelijk afval in recyclageparken in Vlaanderen. Onder grofvuil wordt begrepen: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van de omvang, aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis-aan-huis worden ingezameld, of de restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding op het recyclagepark. De sorteeranalyse werd op basis van een asymmetrische steekproef uitgevoerd in Vlaanderen in de herfst van 2020 en de lente van 2021. De gegevens zijn beschikbaar via de OVAM.

Ontdek meer topics

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval
37 kg per inw.

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid verpakkingen en producten die in de periode 2019-2021 in Vlaanderen in het...
Schatting hoeveelheid out-of-home afval
29,8 kton

Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct...
Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA
68 miljoen kg

Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA

Deze indicator toont de hoeveelheid afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die jaarlijks door Recupel verwerkt wordt.
Verwerking van end-of-life textiel
60% selectieve inzameling

Verwerking van end-of-life textiel

Deze indicator geeft de hoeveelheid textiel waarvan consumenten in Vlaanderen zich jaarlijks ontdoen via officiële inzamelkanalen en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA
45%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA

Deze indicator toont hoeveel huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) die jaarlijks uit de markt worden gehaald (Out-of-Market, OOM)...