Landgebruik

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en schept een beeld van de bebouwings- en verhardingsgraad.

29% bebouwde ruimte

  • In 2022 was 29% van de oppervlakte in Vlaanderen bebouwd, een cijfer dat nog steeds stijgt.
  • Van de overige ruimte wordt het grootste deel gebruikt voor landbouw.

Wat zien we?

Jaarlijks zien we een stijging van de oppervlakte van terreinen bestemd voor gebouwen en aanverwante toepassingen in Vlaanderen. In 2022 bedroeg deze oppervlakte 393 551 ha, dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2010. Het grootste deel van deze oppervlakte wordt gebruikt voor residentiële gebouwen en voor transport- en communicatie-infrastructuur. Van de overige oppervlakte wordt het merendeel gebruikt voor landbouw.Waar willen we naartoe?

Het gebruik van de open ruimte voor bebouwing heeft een grote impact op het milieu, de biodiversiteit en op de natuurlijke koolstof- en watercyclus. Binnen een circulair model willen we het ruimtebeslag minimaal houden door de inname van ruimte efficiënter te organiseren bijvoorbeeld door de leefruimte per vierkante meter te verhogen, door verdichting van wooneenheden en/of door verkleining van de kavels. Dit is een uitdaging gezien de ontwikkeling van zowel bevolking als economie. In de Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is als strategische doelstelling opgenomen dat tegen 2025 een daling van de gemiddelde dagelijkse bijkomende ruimte-inname van 6 naar 3 hectare per dag gerealiseerd moet worden. Tegen 2040 moet deze inname beperkt zijn tot 0 hectare per dag.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en hoe dat gebruik evolueert. De gegevens zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie
-

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie

De koolstofvoetafdruk van de consumptie van Vlaanderen omvat alle broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als gevolg van de consumptie van...
Bodemverontreiniging- en sanering
58% onderzoeken uitgevoerd

Bodemverontreiniging- en sanering

De bodem wordt door allerlei menselijke invloeden verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen, organische stoffen en pesticiden. In...
Mondiale emissieconcentraties
418,53 ppm CO₂

Mondiale emissieconcentraties

Deze indicator geeft de gemiddelde emissieconcentratie in de mondiale atmosfeer weer.