Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Dakloosheid is de meest extreme vorm van niet-ingevulde behoefte aan huisvesting.

5 456

  • In februari 2014 waren er naar schatting 5 456 daklozen in Vlaanderen.
  • 1 700 van die daklozen waren kinderen.

Wat zien we?

De meest recent beschikbare generieke gegevens voor Vlaanderen dateren uit het jaar 2014. Gedurende de periode van januari tot februari 2014 maakten naar schatting 711 volwassenen en 51 kinderen gebruik van de winteropvang, terwijl er 3109 volwassenen en 1675 kinderen waren ingeschreven bij de daklozendienst. De totale populatie daklozen in diezelfde periode wordt geschat op 5456 personen, waarvan 1700 kinderen. Daarnaast werden 599 personen in Vlaanderen geconfronteerd met de dreiging van uithuiszetting.

Tussen 2020 en 2022 ondernam de Koning Boudewijnstichting op lokaal niveau tellingen om de dak- en thuisloosheid in Vlaanderen in kaart te brengen. Deze tellingen zijn momentopnamen die zijn genomen in slechts enkele Vlaamse steden, waaronder Leuven en Gent, en in bepaalde regio’s, zoals de Kempen en Limburg. Deze data laten daarom niet toe om trends af te leiden of om tot generiekere conclusies voor Vlaanderen te komen.

Waar willen we naartoe?

Dakloosheid heeft diverse oorzaken en is een complexe problematiek. In een circulaire economie gaan we op zoek naar een materiaalefficiënte en duurzame invulling van de woonbehoefte. Het feit dat er mensen zijn die geen onderdak hebben en dat er tegelijk mogelijkheden beschikbaar zijn om woonruimte beter in te vullen toont een essentiële mismatch aan. Het logische streefdoel is dat voor iedereen in Vlaanderen de woonbehoefte ingevuld is.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen Vlaanderen telde tussen januari en februari 2014. De gegevens zijn afkomstig van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij berekenden dit op basis van het aantal mensen dat gebruikmaakt van de daklozenopvang of die ingeschreven zijn bij de daklozendienst.  Een recentere studie van de Koning Boudewijnstichting geeft een momentopname van het aantal daklozen in enkele Vlaamse steden en regio’s. Het exacte aantal daklozen in Vlaanderen is echter moeilijk te extrapoleren van deze lokale tellingen, gezien deze personen geen vaste verblijfplaats hebben en niet altijd ingeschreven zijn bij de daklozendienst.

Ontdek meer topics

Aantal personen getroffen door fijnstof
99,95% van de bevolking

Aantal personen getroffen door fijnstof

Deze indicator meet het aandeel van de Vlaamse bevolking dat blootgesteld is aan fijnstof (PM2,5) op jaarbasis en dagbasis.
Aantal personen bedreigd door waterschaarste
3,22 miljoen

Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator...